top of page
FAO_1985.jpg

Avtalsvillkor gymkort

§ 1. Medlemskap

Endast medlemmar i den ideella föreningen Susedalens Styrke- och Atletklubb kan lösa träningskort på Susedalens Hälsocenter. Medlemsavgiften är 200 kr/vuxen och år samt 1250 kr per ungdom och år. I medlemsavgiften ingår medlemskort och "bricka"/”tag” till passersystem till gymmet.

Medlemskapet i Susedalens Styrke- och Atletklubb och "bricka"/"tag" till Susedalens Hälsocenter är personligt. Vid besök på hälsocentret blippar medlem sin tag för att komma in i hälsocentret under tider då det ej är bemannat. Medlem är skyldig att alltid medföra tagg under vistelsen på klubben, så att denna kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av “tagg”, eller om det skadats ska detta omgående anmälas till info@susedalenshalsocenter.com. Då utfärdas en ny tagg mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Susedalens Hälsocenter vid ändring av personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Susedalens Hälsocenter går till den e-postadress du angivit vid anmälan om medlemskap/träningskort. Det är medlems ansvar att se till att angivna personliga uppgifter är korrekta.

§ 2. Betalning
Generell info

Avgift för gymkort, och medlemskap i föreningen Susedalens Styrke- och Atletklubb betalas genom valt betalsätt (faktura eller autogiro) enligt det intervall som medlem själv valt när hen valde gymkort. Medlemsavgiften dras från konto/faktureras en gång per år. Ange alltid fakturanummer som står på fakturan om du har valt betalsätt faktura.

 

Autogiro
Vill du betala med autogiro fyller du i särskilt medgivande. Uppläggningsavgift om 50 kr tillkommer vid första dragningstillfället. Dragning sker den 27:e i varje månad. Om dragning misslyckas kommer ny dragning att försöka genomföras nästkommande dag. Om dragning inte lyckas då heller kommer påminnelse skickas via brev med påminnelseavgift.

 

Faktura
Faktura skickas till den e-post du har uppgivit. Om du vill ha faktura hemskickad med brev tillkommer fakturaavgift om 50 kr per faktura.

Vid utebliven betalning
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Påminnelser och inkassokrav hanteras av PS Finance och all kommunikation gällande påminnelser/inkassokrav hänvisas till dem.

Vid utebliven betalning:
- efter 7 dagar får medlem först påminnelse från Ansvar Finans.
- om påminnelse inte betalas skickas inkassokrav från Ansvar Finans.
- om medlem inte betalar gymavgift eller medlemsavgift till Susedalens Styrke- & Atletklubb stängs “bricka”/”tag” av fram tills att skuld är betald.
- vill medlem efter betald skuld fortsätta träna hos Susedalens Hälsocenter kan krav om förskottsbetalning på hela bindningstiden ställas.

 

Frysning av kort
Frysning av kort ska meddelas Susedalens Hälsocenter skriftligt (mail/post) senast den 15:e dagen i månaden före frysning av kort ska ske (exempel: kund vill frysa kort i hela juli, begäran om frysning ska inkomma senast 15:e juni. Frysning kan enbart göras för hel kalendermånad. Begäran om frysning efter datum enligt ovan kan inte genomföras förrän nästkommande månad. Under frysning av kort inaktiveras medlems “tagg” och inpassering till gymmet omöjliggörs under den tid medlem valt att frysa medlemskap. Vid frysning av kort debiteras en administrativ avgift på 99kr/mån. Avtalstiden för gymkort skjuts framåt det antal månader som kortet är fruset. Frysning av kort kan maximalt göras 2 månader per avtalsperiod.

 

§ 3. Avtalstid och uppsägning
Alla avtal har en obligatorisk uppsägningstid på en månad. Susedalens Hälsocenter rekommenderar att uppsägning sker på moderklubben, alternativt via telefon eller mail.

 

Inför att gymkort löper ut kommer medlem via mail få information om att gymkort behöver förnyas. Om medlem inte gör ett aktivt val av förnyelse av gymkort innan gymkorts avtalstid löper ut, omvandlas aktuellt gymkort automatiskt till samma gymkort med ny bindningstid. Medlem har 14 dagars ångerrätt enligt distansavtalslagen.

 

§ 4. Överlåtelse av medlemsavtal/träningskort
Överlåtelse av medlemskortet kan göras en gång på årskort, dvs. den som övertagit medlemskapet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En administrativ kostnad om 300 kr debiteras den medlem som vill överlåta avtalet. Övertagande medlem acceptera klubbens medlemsvillkor och regler, vilket görs vid köp i webshop, och godkännas av Susedalens Hälsocenter.

 

§ 5. Prisändringar
Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- & Atletklubb förbehåller sig rätten att årligen justera priser på gymkort och medlemsavgift. Pris på gymkort justeras för medlem när medlems avtal om bindningstid gått ut och medlem tecknar nytt avtal/gymkort.

Företagsavtal och eventuella rabatter ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till eventuellt justerat ordinarie pris. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

Ungdomskort prisjusteras löpande då kortet inte har någon bindningstid och kan sägas upp med en månads varsel.

 

§ 6. Hälsotillstånd
Medlem och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Susedalens Hälsocenters aktiviteter. Vid tveksamhet, konsultera läkare innan du börjar träna.

 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlem i Susedalens Styrke och Atletklubb och tränande på Susedalens Hälsocenter förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte är störande eller stötande för övriga medlemmar eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem att följa trivselregler och regler för användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen.

 

Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. Medlem får ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i Susedalens Hälsocenters lokaler. Detta leder till avstängning samt eventuellt rättsliga åtgärder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. Träning under obemannade tider kan endast ske om du har ett giltigt medlemskap och inpasseringsbricka.

Om medlem utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig Susedalens Hälsocenter att ta ut en skälig ersättning i form av 1 500 kr.

Medlem som tränat och använt utrustning i lokalen ska torka av utrustningen efter sig med för ändamålet avsedd spray samt papper som tillhandahålls av Susedalens Hälsocenter. Skräp slängs i behållare avsedda för ändamålet. Medlem observerar att träning ej skall ske om medlem är sjuk eller har öppna sår.

§8. Provträning
Person som är intresserad av att börja träna på Susedalens Hälsocenter ska själv kontakta Camilla eller Michael Assarsson och boka tid med dem för provträning. Befintlig medlem får inte på eget bevåg bjuda in vänner att provträna. Sker detta utan kommunikation med Camilla och Michael Assarsson ses detta som en överträdelse av medlemsvillkoren, som om det sker vid upprepade tillfällen, kan leda till avstängning av medlem.

 

§ 9. Dopning
Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma
att stängas av med omedelbar verkan. Allt enligt dopningslagen (1991:1969) samt SFS (1999:44).

 

§ 10. Praktiska ändringar
Susedalens Hälsocenter förbehåller sig rätten att löpande göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Susedalens Hälsocenter förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dylikt vid smärre renovering/reparation, underhåll och servicearbeten samt vid utbildningstillfällen och workshops.

Ändringar enligt ovan kommer att meddelas medlem i god tid.

 

§ 11. Personuppgifter (PUL)
Uppgifter om medlem behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb kan medlem begära att få ta del av dessa uppgifter. Medlem kan endast begära ut uppgifter om sig själv och begära rättelse av felaktiga uppgifter.

 

§ 12. Utryckningskostnad
Medlem åtar sig genom sitt medlemskap att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem att debiteras för utryckningskostnad.

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen ,(2005:59) 10 §, rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet om du beställt/köpt medlemskap via Susedalens Hälsocenters hemsida.

 

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss personligen eller via Susedalens Hälsocenter mail, info@susedalenshalsocenter.com.

§ 14. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att reklamera upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62).
 

Tjänst som ej har kunnat levereras på grund av Force majeure kan en reklameras.

bottom of page