top of page

Avtalsvillkor träningskort

 

§ 1. Allmänna villkor 

Endast medlemmar i den ideella föreningen Susedalens Styrke- och Atletklubb kan lösa träningskort på Susedalens Hälsocenter. Medlemsavgiften är 200 kr/vuxen och år samt 125 kr per ungdom och år. I medlemsavgiften ingår medlemskort och "bricka"/”tag” till passersystem till gymmet.

Medlemskapet i Susedalens Styrke- och Atletklubb och "bricka"/"tag" till Susedalens Hälsocenter är personligt. Vid besök på hälsocentret blippar medlem sin tag för att komma in i hälsocentret under tider då det ej är bemannat, samt blippar tränande tagg på taggläsaern vid receptionen för registrering av besök. Tränande är skyldig att alltid medföra sin tagg under vistelsen på klubben även under träning, så att denna kan uppvisas vid eventuell kontroll. Vid förlust av “tag”, eller om det skadats så det blir obrukbart, ska detta omgående anmälas till info@susedalenshalsocenter.com. Då utfärdas en ny tagg mot en ersättning av 100 kr. Medlem är skyldig att omgående meddela Susedalens Hälsocenter vid ändring av personuppgifter som namn, adress, e-postadress, telefonnummer, fakturaadress och andra lämnade uppgifter. All korrespondens från Susedalens Hälsocenter går till den e-postadress du angivit vid köp av träningskort. Det är tränandes ansvar att se till att uppgivna personliga uppgifter är korrekta.

 

§ 2. Betalning
Generell info

Avgift för träningskort, och medlemskap i föreningen Susedalens Styrke- och Atletklubb betalas genom valt betalsätt (faktura eller autogiro) enligt det intervall som medlem själv valt när vid tecknande av träningskort. Medlemsavgiften för SSAK dras från konto/faktureras en gång per år. Ange alltid det fakturanummer som står på fakturan vid betalning om du har valt betalsätt faktura.

 

Autogiro
Vill du betala med autogiro fyller du i särskilt medgivande som du kan få i receptionen, eller fyller i uppgifter vid köp i webbshop. Dragning sker den 27:e i varje månad. Om dragning misslyckas kommer ny dragning att försöka genomföras nästkommande dag. Om dragning inte lyckas då heller kommer påminnelse skickas via brev med påminnelseavgift.

 

Faktura
Faktura skickas till den e-post du har angivit. Om du vill ha faktura hemskickad med brev tillkommer fakturaavgift om 50 kr per faktura.

 

Vid utebliven betalning
Alla träningsavgifter erläggs månadsvis i förskott. Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb förbehåller sig rätten att debitera ränta enligt lag, administrativa avgifter, påminnelseavgifter och inkassokostnader vid försenad eller utebliven betalning. Påminnelser och inkassokrav hanteras av PS Payment Services och all kommunikation gällande påminnelser/inkassokrav hänvisas till dem.

Vid utebliven betalning:
- efter 7 dagar får medlem först påminnelse via sms från Susedalens Hälsocenter
- om påminnelse inte betalas skickas obetald faktura till PS Payment Services.
- om medlem inte betalar gymavgift eller medlemsavgift till Susedalens Styrke- & Atletklubb stängs “bricka”/”tag” av fram tills att skuld är betald.
- vill medlem efter betald skuld fortsätta träna hos Susedalens Hälsocenter kan krav om förskottsbetalning på hela bindningstiden ställas.

 

Frysning av träningskort
Frysning av kort ska meddelas Susedalens Hälsocenter skriftligt (mail/post) senast den 15:e dagen i månaden före frysning av kort ska ske. Under frysning av kort inaktiveras tränandes ”tagg” och inpassering till gymmet omöjliggörs. Också tillgång till digitalt träningsarkiv fryses under perioden. Vid frysning av kort tas en administrativ avgift om 99 kr/mån ut. Avtalstiden för träningskortet skjuts på framtiden vid frysning av kort det antal månader kortet är fruset. Frysning av kort kan maximalt göras 2 månader per avtalsperiod. Frysning kan endast göras hela månader. Betalningsfria månader kan endast vara hela kalendermånader. Längre frysning av träningsavtal är möjligt vid långtidssjukskrivning, arbete/studier i utlandet eller vid graviditet. Läkarintyg eller arbetsintyg krävs. Efter frysningsperioden löpt ut aktiveras träningsavtalet automatiskt. Frysning går ej att kombinera med uppsägningstid. 

 

§ 3. Avtalstid och uppsägning
All uppsägning ska ske före 15:e dagen i månaden före, för att gälla nästkommande månad. Susedalens Hälsocenter rekommenderar att uppsägning sker på moderklubben, alternativt via telefon eller mail. 

 

Efter att den första bindningstiden på kortet har löpt ut gäller avtalet tills vidare tills avtalet sägs upp av endera part. Uppsägningstiden är därefter två månader. 

§ 4. Överlåtelse av träningskort
Överlåtelse av träningskortet kan göras en gång per årskort, dvs. den som övertagit träningskortet kan i sin tur inte överlåta kortet. Överlåtelse kan endast ske under bindningstid. En administrativ kostnad om 300 kr debiteras den tränande som vill överlåta avtalet. Övertagande tränande ska skriftligen acceptera Susedalens Hälsocenters avtalsvillkor och regler, och godkännas av Susedalens Hälsocenter.

 

§ 5. Prisändringar
Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- & Atletklubb förbehåller sig rätten att årligen justera priser på träningskort och medlemsavgift. Pris på träningskort justeras för tränande när tränandes avtal om bindningstid gått ut.

 

Om större händelser i omvärlden inträffar och påverkar prisindex samt inflationstakt på ett oförutsett vis, förbehåller vi oss rätten att under pågående avtalsperiod justera avgift för träningskort.


Företagsavtal och eventuella rabatter ändras automatiskt efter den obligatoriska 12-månadersperioden till eventuellt justerat ordinarie pris. Retroaktiva prisjusteringar görs inte.

 

Bindningsfria kort prisjusteras löpande då kortet inte har någon bindningstid och kan sägas upp med en månads varsel. 

 

§ 6. Hälsotillstånd
Tränande och övriga gäster ansvarar själva för att deras hälsotillstånd är sådant att de utan risk kan delta i Susedalens Hälsocenters aktiviteter. Vid tveksamhet, konsultera läkare innan du börjar träna.

 

§ 7. Trivselregler och träningsföreskrifter
Medlem i Susedalens Styrke- och Atletklubb och tränande på Susedalens Hälsocenter förutsätts alltid uppträda på ett sätt som inte är störande eller stötande för övriga tränande eller personal. Lokalerna är avsedda för träningsrelaterad verksamhet. Det åligger medlem och tränande att följa trivselregler och regler för användning av utrustning som meddelas, skriftligen eller muntligen. Avstängning kan komma att ske om inte omedelbar rättelse äger rum. 

 

Vidare får tränande/medlem ej bedriva konkurrerande verksamhet eller egen verksamhet i Susedalens Hälsocenters lokaler. Medlem får heller inte nyttja lokalen på sådant sätt att det kan uppfattas att hon eller han leder träning för andra individer. Medlem får heller ej använda träningsytor i eget träningssyfte så att det blockera andra tränande att ha tillgång till ytan under längre tid än vad som är rimligt. Detta leder till avstängning samt ev. rättsliga påföljder. Alkoholförbud råder i våra träningslokaler. 

 

Om medlem/tränande utesluts p.g.a. regelbrott förbehåller sig Susedalens Hälsocenter att ta ut en skälig ersättning i form av 2 000 kr.

 

Medlem som tränat och använt utrustning i lokalen torkar av utrustningen efter sig med för ändamålet avsedd spray samt papper som tillhandahålls av Susedalens Hälsocenter. Skräp slängs i behållare avsedda för ändamålet. Medlem observerar att träning ej skall ske om medlem är sjuk eller har öppna sår.

§8. Provträning
Person som är intresserad av att börja träna på Susedalens Hälsocenter ska själv kontakta hälsocentret och boka tid med dem för provträning. Befintlig medlem får inte på eget bevåg bjuda in vänner att provträna. Sker detta utan kommunikation med Susedalens Hälsocenter ses detta som en överträdelse av dessa avtalsvillkor, som om det sker vid upprepade tillfällen, kan leda till avstängning av medlem/tränande.

 

§ 9. Dopning
Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb har nolltolerans vad gäller bruk av dopingklassade preparat. Vid användande av dopingpreparat kan medlem komma att stängas av med omedelbar verkan. Allt enligt dopningslagen (1991:1969) samt SFS (1999:44). 

 

§ 10. Praktiska ändringar
Susedalens Hälsocenter förbehåller sig rätten att löpande göra smärre ändringar beträffande öppettider, förnyelse av utrustning och schemaplanering för gruppträning. Susedalens Hälsocenter förbehåller sig rätten att stänga vissa delar av gym/gruppträningsverksamhet/omklädningsrum och dyl. vid smärre renovering - reparation, underhåll och servicearbeten samt vid utbildningstillfällen och workshops.

 

Ändringar enligt ovan kommer att meddelas medlem/tränande i god tid.

§ 11. Personuppgifter (PUL)
Uppgifter om medlem/tränande behandlas i enlighet med GDPR. Om medlem/tränande önskar information om vilka uppgifter som behandlas av Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb kan medlem/tränande begära att få ta del av dessa uppgifter. Medlem/tränande kan endast begära ut uppgifter om sig själv och begära rättelse av felaktiga uppgifter. 

 

§ 12. Utryckningskostnad
Medlem/tränande åtar sig att lämna lokalerna vid den tid som angivits som stängningstid. Vid vistelse i obemannad lokal efter stängningstid kommer medlem/tränande att debiteras för utryckningskostnad.

 

§ 13. Ångerrätt vid köp på internet

Du som privatperson har enligt Distansavtalslagen (2005:59) 10 §, rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar efter mottagandet om du beställt/köpt medlemskap via Susedalens Hälsocenters hemsida. 

Om du ångrar ditt köp vänligen kontakta oss personligen eller via Susedalens Hälsocenter mail, info@susedalenshalsocenter.com

§ 14. Reklamation

I de fall vår tjänst inte motsvarar avtalets innehåll har kunden rätt att göra en reklamation upp till 3 år från köp. Reklamation kan exempelvis göras i de fall vår tjänst påverkats av större lokalförändringar eller flytt, betydande förändringar i aktivitetsutbudet och utrustningssortiment eller vid eventuella fel och brister som ej överensstämmer med vad som utlovats i avtalet. Reklamerar köparen inte inom tre år från det att tjänsten mottagits, förloras rätten att åberopa felet. Lag (2005:62). 


§ 15. Pandemi/Force Majeure
I händelse av force majeure (pandemi, olycka, regeringsåtgärder och förbud) som medför att  tränande inte kan nyttja träningskort på den fysiska adressen för anläggningen, hålls Susedalens Hälsocenter och Susedalens Styrke- och Atletklubb ej ansvariga för bortfall i tjänsteutbud enligt avtal, och det kan heller ej ses som avtalsbrott eftersom Susedalens Hälsocenter kan tillhandahålla digital träning till alla medlemmar och tränande.

bottom of page